.

-تاحالاتنهاشدی؟ +اره... -چ موقعی؟ +فق وختی ک دوروبرم پر آدمه... :)

[ 1397/07/27 ] [ 15:58 ] [ ℳiss.x ]