مخاطب که تو باشی پر میشوم از هوای بی قراری و دلتنگی ...
قلمم میخشکد ... 
تورا نمیشود نوشت ... تورا نمیشود سرود ... 
حضرت دلبر ... تو را باید پرستید "عاشقانه"
تو همان نایافت ترین گوهرِ عالم! "عشق" هستی به گمانم ... 
که اینگونه بی تابم میکنی 
پر از شوقِ تو و معشوق تو بودن می برد از یادم تمام دل گیری ها را ...


[ 1397/04/28 ] [ 07:13 ] [ ℳiss.x ]