.

شاعر از کوچه ی مهتاب گذشت ،
لیک شعری نسرود ،
نه که معشوقه نداشت ،
نه که سرگشته نبود ،
سال ها بود دگر کوچه ی مهتاب خیابان شده بود ...

[ 1397/04/27 ] [ 14:26 ] [ ℳiss.x ]