.

با "دعا" شاید بدست
آوردمت،چون با دعا
دست کاری کردن تقدیر
"کار کوچکی ست"....

#باشگاه پرواز-650


[ 1397/04/21 ] [ 09:48 ] [ ℳiss.x ]