.

 

دلت که گرفت ،

دیگر منت زمین را نکش
راه آسمان باز است ،

 پر بکش
او همیشه آغوشش باز است ، نگفته تو را میخواند ؟
اگر هیچکس نیست ، خدا که هست . . .

 

 [ 1397/04/11 ] [ 09:41 ] [ ℳiss.x ]