.

آغـــــــوش مــــن فقــــط بــــه انـــــدازه ی "تــــــو" جـــا دارد و بــــــس...

بــــــاور نمیکنـــــی؟؟!!!

همیــــــن لحظـــــــه

چشمهــــــایــــــت را ببنـــــــد...

خیــــــــال مــــــرا در آغـــــــوش بکـــــش...

ببیــــــن لبـــــــریز میشـــــــوی از عشــــــق...

از مــــــــن...[ 1397/04/11 ] [ 09:30 ] [ ℳiss.x ]