عاشقتم خانومیییییی

میدونی ولنتاین یعنی چی؟ یعنی اینکه یه عاشق واقعی باید به یه نفر دل ببنده و تا آخر عمر هم عاشقانه عاشقش باشه عاشقتم تا همیشه عمرممممم ولنتاینت مبارک خانومیمa&m[ 1396/11/24 ] [ 20:42 ] [ ℳr.x ]